Tra cứu tài liệu truyền thống

Nhan đề:
Tác giả:  Từ điển
Năm xuất bản:
Chỉ số DDC:  Từ điển
Dạng tài liệu:
Sắp xếp theo:
Hiển thị:  
Giới hạn:  Bản ghi

Tài liệu truyền thống mượn nhiều nhất

STTNhan đề
1 Xã hội học đại cương: Giáo trình / Tạ Minh. (73)
2 Mĩ học đại cương: giáo trình đại học / Lê Văn Dương, Lê Đình Lục, Lê Hồng Vân (biên soạn). (61)
3 Địa lí du lịch - cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / Nhiều tác giả ; Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hòa (Đồng chủ biên) (49)
4 Lịch sử văn minh thế giới / Vũ Dương Ninh (chủ biên) ; Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Ngọc Bảo. (46)
5 Giáo trình tâm lý học: (dùng cho các trường cao đẳng, đại học văn hóa). Tập 1 / Đỗ Ngọc Anh (biên soạn). (36)
6 Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin / Hội đồngTrung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia. Các bộ môn khoa học mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (biên soạn). (34)
7 Địa lý du lịch Việt Nam / Nhiều người biên soạn ; Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên). (30)
8 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: (Dùng trong các trường đại học và cao đẳng) / Đỗ Nguyên Phương , Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên) (30)
9 Mĩ học đại cương: giáo trình đại học / Lê Văn Dương, Lê Đình Lục, Lê Hồng Vân. (27)
10 Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (biên soạn). (26)

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.039.385

: 256.514