Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi   |  Tải toàn bộ biểu ghi   
  Tìm thấy  9  biểu ghi .   Tiếp tục tìm kiếm :
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đại cương nghệ thuật múa / Lê Ngọc Canh (biên soạn) . - H. : Văn hóa - Thông tin, 2002. - 470 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L141GT000252-L141GT000255
                                       L142GT000097-L142GT000100
                                       L151GT000669-L151GT000688
                                       R141GT000251
                                       R142GT000096
 • 2 Giáo trình múa cổ điển Việt Nam: (Phần huấn luyện cơ bản cho diễn viên hệ múa dân tộc) / Trường Cao đẳng múa Việt Nam . - H. : Văn hóa Dân tộc, 2015. - 299 tr. : Hình ảnh ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: L161GT003723-L161GT003724
                                       L162GT002245
                                       R161GT003722
                                       R162GT002244
 • 3 Giáo trình múa dân tộc Ba Na: (Trình độ trung cấp) / Trường Cao đẳng múa Việt Nam . - H. : Văn hóa Dân tộc, 2015. - 79 tr. : Hình ảnh ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: L161GT003717-L161GT003718
                                       L162GT002241
                                       R161GT003716
                                       R162GT002240
 • 4 Giáo trình múa dân tộc Cơ Tu: (Trình độ cao đẳng) / Trường Cao đẳng múa Việt Nam . - H. : Văn hóa Dân tộc, 2015. - 79 tr. : Hình ảnh ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: L161GT003714-L161GT003715
                                       L162GT002239
                                       R161GT003713
                                       R162GT002238
 • 5 Giáo trình múa dân tộc Gia Rai: (Trình độ cao đẳng) / Trường Cao đẳng múa Việt Nam . - H. : Văn hóa Dân tộc, 2015. - 71 tr. : Hình ảnh ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: L161GT003720-L161GT003721
                                       L162GT002243
                                       R161GT003719
                                       R162GT002242
 • 6 Giáo trình múa dân tộc Kinh / Trần Đức Viễn, Phùng Hồng Quỳ (biên soạn) . - H. : Văn hóa dân tộc, 2013. - 204 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT002561-L151GT002563
                                       L151GT003472
                                       L152GT001194
                                       R151GT002560
                                       R152GT001193
 • 7 Giáo trình múa dân tộc Tày / Kiều Thị Cậy (biên soạn) . - H. : Văn hóa dân tộc, 2013. - 120 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT002553-L151GT002555
                                       L151GT003473
                                       L152GT001196
                                       R151GT002552
                                       R152GT001195
 • 8 Giáo trình múa dân tộc Thái / Phùng Hồng Quỳ, Trần Đức Viễn (biên soạn) . - H. : Văn hóa dân tộc, 2013. - 180 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT002557-L151GT002559
                                       L151GT003474
                                       L152GT001198
                                       R151GT002556
                                       R152GT001197
 • 9 Giáo trình Quốc tế vũ : Dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp / Nguyễn Hồng Giang . - H. : Nxb Hà Nội, 2006. - 84 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT002548-L151GT002551
                                       R151GT002547
 • Trang: 1
        Sắp xếp theo :       

  Đăng nhập

  Thống kê

  Thư viện truyền thống Thư viện số

  Thống kê truy cập

  8.523.085

  : 430.370