Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi   |  Tải toàn bộ biểu ghi   
  Tìm thấy  15  biểu ghi .   Tiếp tục tìm kiếm :
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình các mặt hàng sách / Trần Thị Thu (chủ biên) ; Thái Thu Hoài, Nguyễn Kim Hương . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp, 2010. - 304 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L141GT000243
                                       L142GT000087-L142GT000090
                                       L172GT002980-L172GT002982
                                       L202GT003957
                                       R141GT000240
                                       R142GT000086
 • 2 Giáo trình kinh tế du lịch - khách sạn: (Dùng trong các trường THCN Hà Nội) / Đinh Thị Thư (chủ biên) . - H. : Nxb Hà Nội, 2005. - 240 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT002251
                                       L152GT001530
                                       L152GT001673
                                       L172GT002995-L172GT002998
                                       R151GT002250
                                       R152GT001529
 • 3 Giáo trình Kinh tế du lịch / Vũ Mạnh Hà . - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014. - 194 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: L161GT003741
                                       L162GT002260-L162GT002261
                                       L172GT003031-L172GT003033
                                       R161GT003739
                                       R162GT002259
 • 4 Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh du lịch lữ hành / Trần Nhoãn . - H. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 228 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: R151GT000876
 • 5 Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn / Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương (đồng chủ biên) . - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013. - 503 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT003262
                                       L152GT000749
                                       L172GT002946
                                       L172GT002989-L172GT002992
                                       R151GT001133
                                       R151GT001295
                                       R152GT000748
 • 6 Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn / Trịnh Xuân Dũng . - In lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. - 144 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: R151GT002590
 • 7 Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn / Trịnh Xuân Dũng . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999. - 144 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT002582
                                       L152GT001127
                                       L152GT001587-L152GT001588
                                       L172GT003122-L172GT003128
                                       R151GT002581
                                       R152GT001126
 • 8 Giáo trình tâm lý học kinh doanh du lịch : Dùng trong các trường THCN Hà Nội / Trần Thị Thu Hà . - H. : Nxb Hà Nội, 2007. - 112 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT002541
                                       L152GT001582
                                       L172GT003137-L172GT003140
                                       R151GT002539
                                       R152GT001581
 • 9 Kinh tế du lịch / Nguyễn Hồng Giáp . - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002. - 174 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L152GT001702
                                       L172GT003034-L172GT003035
                                       R151GT002387
                                       R152GT001661
 • 10 Kinh tế du lịch: Giáo trình / Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa (đồng chủ biên) . - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008. - 372 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT002350
                                       L151GT002385-L151GT002386
                                       L152GT001120
                                       L152GT001703-L152GT001704
                                       R151GT002254
                                       R152GT001119
 • 11 Nghiệp vụ lữ hành: Giáo trình / Lê Hồ Quốc Khánh . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2019. - 160 tr. : Hình ảnh ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: R201GT004080
                                       R202GT003897
 • 12 Quản trị kinh doanh khách sạn / Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương (đồng chủ biên) . - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008. - 404 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT001337
                                       R151GT001181
                                       R152GT001156
 • 13 Quản trị kinh doanh lữ hành: Giáo trình / Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương (đồng chủ biên) ; Nguyễn Văn Đính, Ngô Đức Anh . - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2005. - 300 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: L06B011088
                                       R06B011087
 • 14 Quản trị kinh doanh lữ hành: Giáo trình / Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương (đồng chủ biên) ; Nguyễn Văn Đính, Ngô Đức Anh . - Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi bổ sung. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012. - 494 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT001162
                                       L152GT000757
                                       L161GT003494
                                       L161GT003498
                                       L162GT002107-L162GT002111
                                       L172GT003129-L172GT003134
                                       R151GT001160
                                       R152GT000756
 • 15 Quản trị kinh doanh lữ hành: Giáo trình / Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương (đồng chủ biên) ; Nguyễn Văn Đính, Ngô Đức Anh . - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009. - 494 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT000975
                                       L152GT000692-L152GT000694
                                       L172GT003135-L172GT003136
                                       R151GT000973
 • Trang: 1
        Sắp xếp theo :       

  Đăng nhập

  Thống kê

  Thư viện truyền thống Thư viện số

  Thống kê truy cập

  8.520.717

  : 428.002