Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi   |  Tải toàn bộ biểu ghi   
  Tìm thấy  186  biểu ghi .   Tiếp tục tìm kiếm :
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 50 năm Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Nhiều tác giả ; Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (biên soạn) . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2019. - 584 tr. : Hình ảnh ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: L21B031292
 • 2 Bao dung / Sông Lam, Dũng Quyết (sưu tầm, tuyển chọn) . - H. : Văn học, 2014. - 188 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L14B025378
                                       R142B001837
                                       R14B025377
 • 3 Bàn về nhà nước và pháp luật / Hồ Chí Minh . - In lần thứ hai. - H. : Chính trị Quốc gia, 2005. - 908 tr. ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: L05B010216
                                       L07B012791-L07B012792
                                       L172B009770
                                       R05B010215
                                       R172B009769
 • 4 Bác Hồ với doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam / Hồ Chí Minh ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam . - Xuất bản lần thứ hai. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 340 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: R08B015256
 • 5 Bác Hồ với thanh niên / Bùi Thạc Chuyên (kịch bản và đạo diễn) ; Nguyễn Thước (quay phim) . - TP. Hồ Chí Minh : Hãng phim Trẻ, 2006
 • Thông tin xếp giá: R07MULT000089
                                       R08MULT000161
                                       R08MULT000198
 • 6 Bác Hồ với văn hóa Trung Quốc / Lương Duy Thứ . - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2009. - 127 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: L11B019547
                                       R11B019546
                                       R172B009737
 • 7 Bách khoa thư Hồ Chí Minh (Tư liệu - Sơ giản). T.1 : Hồ Chí Minh với Giáo dục - Đào tạo / Phan Ngọc Liên, Nguyên An (biên soạn) . - H. : Từ điển bách khoa, 2003. - 722 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: R04B008681
                                       R152B003099
 • 8 Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Tác phẩm chọn lọc. T.1 / Lê Duẩn . - H. : Sự thật, 1976. - 720 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L04B007463
 • 9 Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : tác phẩm chọn lọc. T.II / Lê Duẩn . - H. : Sự thật, 1976. - 754tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L04B007464
 • 10 Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: tác phẩm chọn lọc. T.III / Lê Duẩn . - H. : Sự thật, 1980. - 724 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L04B007465
 • 11 Cần kiệm / Sông Lam, Dũng Quyết (sưu tầm, tuyển chọn) . - H. : Văn học, 2014. - 176 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L14B025380
                                       R142B001838
                                       R14B025379
 • 12 Chiến tranh nhân dân Việt Nam / Hồ Chí Minh . - H. : Quân đội nhân dân, 1980. - 472 tr. : ảnh chân dung ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L05B009792
                                       L10B017068
 • 13 Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam / Trường Chinh . - In lần thứ hai, có sửa chửa. - H. : Sự thật, 1974. - 112 tr. : hình ảnh ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: R15B026172
 • 14 Chủ nghĩa xã hội khoa học: đề cương bài giảng trong các trường đại học và cao đẳng từ năm học 1991 - 1992 / Bộ Giáo dục và Đào tạo . - Xuất bản lần thứ 4. - H. : Nxb Giáo dục, 1996. - 152 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: R05B009702
 • 15 Chủ nghĩa xã hội khoa học: Giáo trình cao cấp lý luận chính trị / Nhiều tác giả ; Bùi Thị Ngọc Lan, Đỗ Thị Thạch (đồng chủ biên) . - Tái bản lần 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2019. - 282 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: R211GT004100
 • 16 Chủ nghĩa xã hội khoa học: giáo trình trung học chính trị / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh . - H. : Nxb Hà nội, 1997. - 244 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: R03B006742
 • 17 Chủ nghĩa xã hội và tự do / Ngô Thành Dương . - H. : Sự thật, 1986. - 51 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: R03B001287
 • 18 Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam / Nguyễn Đức Bình . - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 663 tr. ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: R12B022385
 • 19 Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào công giáo / Huy Thông (sưu tầm, tuyển chọn) . - H. : Chính trị Quốc gia, 2004. - 352 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L07B012780
                                       R07B012779
                                       R172B009347
 • 20 Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa - văn nghệ Việt Nam. Tập 1 / Nhiều tác giả . - H. : Hội Nhà văn, 2020. - 511 tr. ; 20,5 cm
 • Thông tin xếp giá: L21SDH003321
 • 21 Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa - văn nghệ Việt Nam. Tập 2 / Nhiều tác giả . - H. : Hội Nhà văn, 2020. - 595 tr. ; 20,5 cm
 • Thông tin xếp giá: L21SDH003340
 • 22 Chương trình sơ cấp lý luận chính trị : Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh / Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương . - Tái bản. - H. : Chính trị Quốc gia, 2003. - 120 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L04B008466
                                       L172B009345
                                       R04B008463
                                       R172B009344
 • 23 Chương trình sơ cấp lý luận chính trị : Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học / Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương . - Tái bản. - H. : Chính trị Quốc gia, 2003. - 104 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L04B008474
                                       L04B008476
                                       L172B009374
                                       R04B008472
                                       R172B009343
 • 24 Công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay / Trần Thị Anh Đào (chủ biên) ; Đoàn Thị Minh Oanh,Phạm Thái Bình, Nguyễn Lương Ngọc . - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 256 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L11B018778-L11B018780
                                       L142B002169-L142B002172
                                       L172B009733-L172B009735
                                       R11B018776
                                       R142B002168
 • 25 Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức / Trần Văn Bính . - Tái bản có bổ sung, chỉnh sửa. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 190 tr. : hình ảnh ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: L162B005128
                                       L16B029136
                                       R162B005127
                                       R16B029135
 • 26 Đạo đức / Sông Lam, Dũng Quyết (sưu tầm, tuyển chọn) . - H. : Văn học, 2014. - 199 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L172B009358
                                       R142B001836
                                       R14B025375
 • 27 Đây "công lý" của thực dân Pháp ở Đông Dương! : Một số bài viết trong những năm từ 1921 đến 1926 / Nguyễn Ái Quốc . - H. : Sự thật, 1962. - 100 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L04B007919-04007920
 • 28 Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vì CNXH. T.4 / Đỗ Mười . - H. : Chính trị Quốc gia, 1995. - 218 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L03B001410
                                       R03B001411
 • 29 Đề cương bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phân viện TP. Hồ Chí Minh . - TP. Hồ Chí Minh : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2002. - 296 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: R05BT000277
                                       R151GT003150
 • 30 Để hiểu thêm về Bác Hồ: Sách tham khảo / Nhiều tác giả . - H. : Lao động, 2009. - 241 tr. ; 19cm
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7
        Sắp xếp theo :       

  Đăng nhập

  Thống kê

  Thư viện truyền thống Thư viện số

  Thống kê truy cập

  8.522.252

  : 429.537