Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi   |  Tải toàn bộ biểu ghi   
  Tìm thấy  55  biểu ghi .   Tiếp tục tìm kiếm :
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chủ nghĩa cộng sản khoa học: chương trình trung cấp . - H. : Sách giáo khoa Mác - Lênin, 1984. - 254 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L03B000587
                                       L03B000591
                                       L03B000593-L03B000594
                                       L172B011074-L172B011075
                                       R03B000588
                                       R172B011073
 • 2 Chủ nghĩa cộng sản khoa học: chương trình trung cấp . - H. : Sách giáo khoa Mác - Lênin, 1987. - 287 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L03B000597
                                       L172B011072
                                       R03B000598
 • 3 Chủ nghĩa cộng sản khoa học: Chương trình trung cấp / Ban Tuyên huấn Trung ương. Vụ Biên soạn . - H. : Sách giáo khoa Mác - Lênin, 1981. - 240 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L03B000582
 • 4 Chủ nghĩa cộng sản khoa học: Dùng trong các trường đại học và cao đẳng / Bộ Đại học Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề . - H. : Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1989. - 239 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: R03B000583
 • 5 Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương trình trung cấp / Ban Tuyên huấn Trung ương Vụ Biên soạn . - In lần thứ 5, có sửa chữa. - H. : Sách giáo khoa Mác - Lênin, 1980. - 259 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L03B000585-L03B000586
                                       R03B000584
 • 6 Chủ nghĩa xã hội khoa học: Đề cương bài giảng dùng trong các trường đại học và cao đẳng từ năm học 1991 - 1992 / Bộ Giáo dục và Đào tạo . - Tái bản lần thứ 4, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Giáo dục, 1997. - 153 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L05B009700
                                       R03B000613
                                       R172B009350
 • 7 Chủ nghĩa xã hội khoa học: Đề cương bài giảng dùng trong các trường đại học và cao đẳng từ năm học 1991 - 1992 / Bộ Giáo dục và Đào tạo . - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 1998. - 152 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: R161GT003520
 • 8 Chủ nghĩa xã hội khoa học: Đề cương bài giảng dùng trong các trường đại học và cao đẳng từ năm học 1991-1992 / Bộ Giáo dục và Đào tạo . - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 1999. - 153 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: R03B000611
 • 9 Chủ nghĩa xã hội khoa học: Đề cương bài giảng dùng trong các trường đại học và cao đẳng từ năm học 1991-1992 / Bộ Giáo dục và Đào tạo . - H. : Nxb Hà Nội, 1991. - 159 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L03B000605
 • 10 Chủ nghĩa xã hội khoa học: Đề cương bài giảng trong các trường đại học và cao đẳng từ năm học 1991- 1992/ Bộ Giáo dục và Đào tạo . - Tái bản, có sửa đổi bổ sung. - H. : Nxb Hà Nội, 1992. - 169 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L03B000602-L03B000603
                                       L172B011071
 • 11 Công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở Cần Thơ hiện nay / Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ . - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 357 tr. : Hình ảnh ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá:  Ấn phẩm chưa sẵn sàng phục vụ bạn đọc
 • 12 Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam / Nguyễn Trọng Nghĩa . - H. : Quân đội Nhân dân, 2019. - 414 tr. ; 20,5 cm
 • Thông tin xếp giá: L202B012168-L202B012169
                                       L20B030889-L20B030890
                                       R202B012167
 • 13 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ánh sáng của trí tuệ và niềm tin / Nhiều tác giả . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 648 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: L232B013126
 • 14 Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh - Đảng đã lãnh đạo và phát triển văn hóa Việt Nam / Đỗ Huy . - H. : Hồng Đức, 2021. - 346 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: L232B013200
                                       L23B031987
 • 15 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị) . - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 368 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L221GT004376
                                       L222GT004268
 • 16 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) . - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 275 tr. ; 20.5 cm
 • Thông tin xếp giá: L221GT004374
                                       L222GT004266-222004267
 • 17 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (biên soạn) . - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 560 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT001782
                                       L152GT000700-L152GT000702
                                       L172GT002622-L172GT002625
                                       R151GT000981
                                       R152GT001172
 • 18 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (biên soạn) . - Tái bản có sữa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 554 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT000985-L151GT000987
                                       L151GT001707
                                       L152GT000704-L152GT000706
                                       L152GT001157-L152GT001162
                                       R151GT000984
                                       R152GT000703
 • 19 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (biên soạn) . - Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia, 2003. - 560 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT001790
                                       L172GT003141-L172GT003143
                                       R151GT001786
 • 20 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (biên soạn) . - Tái bản, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 559 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L141GT000427
                                       L142GT000187-L142GT000190
                                       L172GT002434-L172GT002451
                                       R141GT000425
                                       R142GT000186
 • 21 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: (Dùng trong các trường đại học và cao đẳng) / Nhiều người biên soạn ; Đỗ Nguyên Phương, Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên) . - In lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2007. - 300 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT001693-L151GT001694
                                       L172GT003263-L172GT003270
                                       L172GT003284-L172GT003286
                                       R151GT001683
 • 22 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: (Dùng trong các trường đại học và cao đẳng) / Nhiều người biên soạn ; Đỗ Nguyên Phương, Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên) . - Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006. - 300 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT001699
                                       L172GT003271-L172GT003283
                                       R151GT001672
 • 23 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học: (Hệ cao cấp lý luận chính trị) / Nhiều người biên soạn ; Trịnh Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Oánh ( đồng chủ biên) . - H. : Chính trị Quốc gia, 2004. - 348 tr. : 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT001746
                                       L172GT002621
                                       R151GT001745
 • 24 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Dùng trong các trường đại học và cao đẳng) / Nhiều người biên soạn ; Đỗ Nguyên Phương, Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên) . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Chính trị Quốc gia, 2005. - 312 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT001705-L151GT001706
                                       L172GT002618-L172GT002620
                                       R172GT002617
 • 25 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo (biên soạn) . - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 271 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L221GT004366
                                       L221GT004375
                                       L222GT004251
 • 26 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn . - H. : Chính trị Quốc gia, 2003. - 492 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT001529-L151GT001530
                                       L151GT001548
                                       L151GT001554
                                       L151GT001557
                                       L151GT001562
                                       L151GT001578-L151GT001579
                                       L151GT001587-L151GT001588
                                       L151GT001591-L151GT001592
                                       L151GT001596
                                       L151GT001598
                                       L152GT001237-L152GT001238
                                       L172GT002425
                                       L172GT002481-L172GT002560
                                       R151GT001521
                                       R151GT001523
                                       R162GT002206
                                       R23QL000027
 • 27 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Nhiều người biên soạn . - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 271 tr. ; 21 c
 • Thông tin xếp giá: L222GT004269-222004270
 • 28 Giã từ bo bo / Trần Tử Trung . - H. : Thanh niên, 2013. - 430 tr. ; 20,5 cm
 • Thông tin xếp giá: L222B013033-L222B013036
                                       L22B031784-22031786
 • 29 Hỏi - Đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị) / Nguyễn Thế Thắng, Đoàn Thị Chín (biên soạn) . - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 351 tr. ; 20,5 cm
 • Thông tin xếp giá: L231GT004439-L231GT004441
                                       L232GT004336-232004337
 • 30 Hỏi và đáp Chủ nghĩa xã hội khoa học: (Dùng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên các trường đại học, cao đẳng) / Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Quang (biên soạn) . - H. : Chính trị - Hành chính, 2013. - 131 tr. ; 20,5 cm
 • Thông tin xếp giá:  Ấn phẩm chưa sẵn sàng phục vụ bạn đọc
 • Trang: 1 2
        Sắp xếp theo :       

  Đăng nhập

  Thống kê

  Thư viện truyền thống Thư viện số

  Thống kê truy cập

  8.521.239

  : 428.524