Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi   |  Tải toàn bộ biểu ghi   
  Tìm thấy  18  biểu ghi .   Tiếp tục tìm kiếm :
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đại cương về xã hội học : Giáo trình / Nhiều tác giả ; Nguyễn Văn Sanh, Lê Ngọc Bình (đồng chủ biên) . - H. : Tài chính, 2008. - 248 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT001150
                                       R151GT001146
 • 2 Hỏi và đáp xã hội học đại cương (xã hội học) / Nhiều người biên soạn ; Lưu Hồng Minh (chủ biên) . - H. : Chính trị - Hành chính, 2014. - 224 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L152B003366-L152B003367
                                       L15B027414
                                       L15B027417
                                       L172B007977-L172B007980
                                       R152B003365
                                       R15B027413
 • 3 Nhân học đại cương / Nhiều tác giả . - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lý, bổ sung. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2016. - 421 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L171GT003898
                                       L172GT002416-L172GT002419
                                       L172GT003521-L172GT003523
                                       R171GT003897
                                       R172GT002415
 • 4 Nhân học đại cương / Nhiều tác giả . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2013. - 495 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT000559-L151GT000560
                                       L152GT000235-L152GT000247
                                       L172GT003524-L172GT003525
                                       R152GT000233-152000234
 • 5 Nhân học về thân tộc, dòng họ, hôn nhân và gia đình / Nguyễn Khắc Cảnh, Đặng Thị Kim Oanh . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 152 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L162B005032-L162B005034
                                       L16B029035
                                       L172B007981-L172B007982
                                       R162B005031
                                       R16B029032
 • 6 Nhập môn xã hội học / Nguyễn Văn Lê . - H. : Giáo dục, 1997. - 188 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT001336
                                       R151GT001335
                                       R152GT001163
 • 7 Nhập môn xã hội học: đề cương bài giảng / Nguyễn Văn Lê . - Tái bản lần thứ nhất, có bổ sung. - H. : Giáo dục, 1997. - 186tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT001334
                                       R151GT001333
                                       R152GT001211
 • 8 Nhập môn xã hội học: giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng Sư phạm / Vũ Minh Tâm (chủ biên) ; Nguyễn Sinh Huy, Trần Thị Ngọc Anh . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Giáo dục, 1999. - 160 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT002865
                                       R151GT002864
 • 9 Tập bài giảng xã hội học / Ngọ Văn Nhân (chủ biên) . - H. : Công an nhân dân, 2006. - 364 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT001651
                                       R151GT001324
                                       R152GT000972
 • 10 Xã hội học (tập bài giảng cho sinh viên các ngành khoa học xã hội và nhân văn) / Vũ Minh Tâm (chủ biên) . - H. : Giáo dục, 2001. - 279 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT003487
                                       R151GT002638
 • 11 Xã hội học / John.J.Macionis ; Trần Nhựt Tân (hiệu đính) . - H. : Thống kê, 2004. - 784 tr. : hình ảnh ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: L04B009245
                                       R04B009246
 • 12 Xã hội học đại cương / Nguyễn Sinh Huy . - In lần thứ hai. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998. - 156 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT001149
                                       R151GT001148
 • 13 Xã hội học đại cương / Nhiều người biên soạn ; Vũ Quang Hà (chủ biên ) . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội , 2003. - 568 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: R151GT002876
 • 14 Xã hội học đại cương / Phan Trọng Ngọ (chủ biên) . - H. : Chính trị Quốc gia, 1997. - 241 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT001137
                                       L151GT001139
                                       L172GT003528-L172GT003529
                                       R151GT001136
 • 15 Xã hội học đại cương / Phạm Tất Dong, Nguyễn Sinh Huy, Đỗ Nguyên Phương . - Tái bản lần 3. - H : Thống kê, 2003. - 196 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: L161GT003524
                                       R151GT003194
 • 16 Xã hội học đại cương / Thanh Lê . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2000. - 199 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT001653
                                       R151GT001652
 • 17 Xã hội học đại cương: Giáo trình / Tạ Minh . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2007. - 178 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT001000
                                       L151GT001002
                                       L151GT001004
                                       L151GT001013
                                       L151GT001281
                                       L152GT000795-L152GT000796
                                       L152GT001212-L152GT001214
                                       L172GT003541-L172GT003585
                                       L172GT003619
                                       L172GT003780-L172GT003783
                                       L232GT004302
                                       R151GT000999
                                       R152GT000794
 • 18 Xã hội học đại cương: Giáo trình / Trương Thị Hiền . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2020. - 271 tr. ; 20,5 cm
 • Thông tin xếp giá: L201GT004087-L201GT004088
                                       L202GT003973-L202GT003974
                                       R202GT003972
 • Trang: 1
        Sắp xếp theo :       

  Đăng nhập

  Thống kê

  Thư viện truyền thống Thư viện số

  Thống kê truy cập

  8.521.017

  : 428.302